Tarieven

Onze Tarieven 2017

 

Voor patiënten die NIET of onvoldoende verzekerd zijn

 

Behandeling Fysiotherapie

28,50 euro

Behandeling Manuele Therapie

36,00 euro

Toeslag aan huis

11,00 euro

Screening

12,00 euro

Intake en onderzoek

28,50 euro

Eenmalig Consult

52,00 euro

Niet nagekomen afspraak

70% van het tarief

 

Betalingsvoorwaarden:

Indien de betaling door de zorgverzekeraar vergoed wordt, wordt de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd en ontvangt de patiënt geen factuur. De patiënt blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur indien de verzekering niet uitbetaald.

Indien de behandeling  niet binnen de zorgverzekering  van de patiënt valt, ontvangt de patiënt een factuur. De factuur dient door de patiënt rechtstreeks aan de praktijk voldaan te worden.

De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden ermee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten(incl. buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25?, alles incl. omzetbelasting.

Zwanenburg,

E.E. Meeusen-Lubach

Praktijkhouder